1. Uvod

Privredno društvo HIPNOS DOO BEOGRAD, MB: 07764880, PIB: 101824341, sa sedištem u ulici Maršala Birjuzova 47 (u daljem tekstu: „Hipnos“, „mi“, „naše“), pretežno se bavi delatnošću posredovanja u prodaji avio karata, te u cilju dovođenja klijenata u vezu sa avio-prevoziocem radi zaključenja ugovora o prevozu putnika, pojavljuje se u ulozi rukovaoca podacima o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, „Sl. glasnik RS“, br. 87/2018 (u daljem tekstu: „Zakon“).

Hipnos, posrednik sa bogatom tradicijom u prodaji avio-karata, ozbiljno shvata svoju obavezu čuvanja poverljivih podataka o ličnosti i u tom smislu preduzima, poseduje i kontinuirano usavršava tehničke, organizacione i kadrovske mere usmerene ka zaštiti poverljivosti i zaštiti integriteta podataka o ličnosti.

U skladu sa načelom minimizacije iz člana 5. Zakona, Hipnos prikuplja samo neophodne, ograničene i bitne podatke o ličnosti, relevantne za poslovanje i informisanje klijenata u skladu sa dobrim poslovnim običajima, kao i za pružanje blagovremene i kvalitetne usluge. Svi podaci o ličnosti se strogo čuvaju i dostupni su isključivo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Poslovni partneri Hipnosa kojima se prosleđuju vaši podaci o ličnosti, uključujući avio- prevoznike sa kojima ste zaključili ugovor o prevozu putnika, odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti i primenjuju relevantne mere zaštite poverljivosti i integriteta vaših podataka o ličnosti.

Radi ispunjenja svojih obaveza prema poslovnim partnerima, Hipnos pre zaključenja ugovora o prevozu putnika od Vas pribavlja određenu vrstu podataka o ličnosti, neophodnu za preduzimanje relevantne radnje, dok druge vrste podataka o ličnosti može da prikuplja u zavisnosti od uslova koje mu postave poslovni partneri i/ili državni organi, radi zaključenja ugovora o prevozu putnika, bezbednosnih razloga i pružanja kvalitetne usluge.

Ovim putem skrećemo pažnju da sigurnost podataka prilikom kupovine avio-karte garantuje procesor platnih kartica – Banca Intesa a.d. Beograd, te se kompletan proces obrade obavlja kod ove banke. Prilikom unošenja podataka o platnim karticama, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

2. OBAVEŠTENJE O PRAVIMA LICA OD KOGA SE UZIMAJU PODACI O LIČNOSTI

U skladu sa članom 23. Zakona, u trenutku prikupljanja podataka o ličnosti, dužni smo da Vas obavestimo da imate sledeća prava:

1) Rukovalac Vašim podacima o ličnosti je Hipnos, privredno društvo koje se bavi posredovanjem u prodaji avio-karata, sa sedištem u ulici Maršala Birjuzova 47, Stari Grad – 11000 Beograd. Možete nas kontaktirati na telefonske brojeve +381 11 2181 233; +381 63 690 590, putem elektronske pošte na adresu office@hipnostravel.com ili putem pisma na navedenu adresu sedišta Hipnosa. Radi odobravanja pomorske tarife za pomorce, podatke o ličnosti nam dostavljate preko elektronske pošte na adresu seaman@hipnostravel.com.

2) Podaci o ličnosti koje Hipnos prikuplja, koriste se i mogu da se koriste samo za tačno određene svrhe za koje ste dali svoj pristanak. Shodno tome, prikupljamo podatke o ličnosti u svrhu:

 a. Pripremnih radnji, zaključenja i izvršenja ugovora;

 b. Identifikacije putnika pred avio-prevozicem;

 c. Kontaktiranja putnika u slučaju dodatnih i/ili novih informacija u vezi kupljenog putovanja;

 d. Odobravanja popusta na kupovinu avio-karte;

 e. Identifikacije pomorca i njegove uže porodice, radi odobravanja popusta u slučaju primene pomorskih tarifa.

3) Pravni osnov za pribavljanje, obradu i dalje prosleđivanje Vaših podataka o ličnosti, pre svega jeste ugovor o pružanju usluge koji zaključujete sa Hipnosom i ugovor o prevozu putnika vazdušnim putem koji zaključujete sa odabranim avio-prevoziocem. Detaljnije pojašnjenje ovog i ostalih pravnih osnova za obradu Vaših podataka o ličnosti, navedeno je ispod u članu 3. ovog dokumenta, pod naslovom „Pristanak za obradu podataka o ličnosti“.

4) Primaoci Vaših podataka o ličnosti su zaposleni u Hipnosu, poslovni partneri-obrađivači podataka koji su u ugovornom odnosu sa Hipnosom, avio-kompanije, banke, kao i državni organi, ukoliko nam nametnu takvu obavezu.

5) Hipnos iznosi/može da iznese Vaše podatke o ličnosti van Republike Srbije svojim poslovnim partnerima, uključujući i avio-prevozioca sa kojim zaključujete ugovor o prevozu putnika vazdušnim putem. Naši poslovni partneri su renomirane kompanije koje posluju na globalnom nivou, te bez obzira da li su osnovani u državama koje se navode u podzakonskom aktu - Odluci o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br.55/2019), odnosno ako se podaci o ličnosti prenose u navedene države, naši poslovni partneri primenjuju relevantne mere zaštite i bezbednosti Vaših podataka o ličnosti.

2.1. Dodatna prava koja se odnose na Vaše podatke o ličnosti

1) Rok čuvanja podataka o ličnosti – Nameravamo da ne čuvamo Vaše podatke o ličnosti duže nego što je neophodno za ispunjenje svrha navedenih u ovom dokumentu ili onih koje nalaže zakon. Podaci o putniku čuvaju se u našem rezervacionom sistemu dok traje ugovor o prevozu.

2) Pravo na opoziv pristanka i dejstvo opoziva – Imate pravo da u bilo koje vreme opozovete pristanak za obradu podataka, pri čemu takav opoziv nije od uticaja na dopuštenost obrade na osnovu Vašeg pristanka pre opoziva.

3) Pravo pristupa podacima o ličnosti koji se obrađuju - Imate pravo da od Hipnosa dobijete potvrdu da se Vaši lični podaci obrađuju ili ne odnose na Vas, a ako se obrađuju, imate pravo na pristup odgovarajućim podacima i uslovima u kojima se obrađuju (uključujući svrhu obrade, kategorije obrađenih podataka, primaoce podataka).

4) Pravo da zatražite ispravku, dopunu ili brisanje ličnih podataka – Vaše je pravo da tražite da ispravimo netačne lične podatke ili da dopunimo nepotpune podatke, kao i da Vaše lične podatke izbrišemo.

5) Pravo da zatražite ograničenje obrade – imate pravo da od Hipnosa dobijete ograničenje obrade u sledećim slučajevima: (I) osporavate tačnost podataka (ograničenje će trajati onoliko koliko je potrebno da potvrdimo tačnost ličnih podataka) ; (II) je obrada nezakonita i protivite se brisanju ličnih podataka i umesto toga tražite ograničenje njihove upotrebe; (III) Hipnosu više nisu potrebni lični podaci u gore pomenute svrhe, ali vi tražite lične podatke u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; ili (IV) prigovorili ste na obradu tokom perioda tokom koga Hipnos proverava da li pravni osnov za obradu od strane Hipnosa preteže nad Vašiim interesima.

6) Pravo na prenosivost podataka – Imate pravo da od Hipnosa zatražite da prenese Vaše podatke o ličnosti drugom primaocu (ukoliko je to tehnički izvodljivo) ili da Vam preda podatke o ličnosti u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i lako čitljivom elektronskom obliku, kako biste ih prosledili drugom rukovaocu, ukoliko ste te podatke o ličnosti dali: (I) na osnovu pristanka; (II) radi zaključenja ugovora.

7) Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku – Ukoliko smatrate da se obrada Vaših podataka o ličnosti vrši suprotno Zakonu, imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku, što ne utiče na Vaše pravo da pokrenete druge postupke upravne ili sudske zaštite.

8) Pravo na podnošenje prigovora rukovaocu podacima o ličnosti – Ako je obrada neophodna (I) u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca ili (II) ako je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice, imate pravo da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti Hipnosu kao rukovaocu, u bilo koje doba. (III) Dodatno, imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem.

9) Pravo da se ne podleže automatskoj odluci, uključujući profilisanje.

2.2. Vaša prava ukoliko se podaci o ličnosti ne prikupljaju neposredno od Vas

Zakon u članu 24. predviđa mogućnost da se podaci o ličnosti ne moraju prikupljati neposredno od Vas, npr. ukoliko kupujete ili neko kupuje u vaše ime i za Vaš račun avio-kartu. U tom slučaju, imate sva prava koja su navedena u članu 2. i članu 2.1. ovog dokumenta, kao i ostala prava navedena dalje u tekstu ovog dokumenta. Dodatno, Hipnos ima obavezu da Vas obavesti o izvoru od kojeg potiču Vaši podaci o ličnosti, kao i da Vam dostavi te podatke u nekom od sledećih rokova:

 a. u razumnom roku posle prikupljanja podataka o ličnosti, a najkasnije u roku od 30 dana, uzimajući u obzir sve posebne okolnosti obrade;

 b. najkasnije prilikom uspostavljanja prve komunikacije, ako se podaci o ličnosti koriste za komunikaciju sa Vama;

 c. najkasnije prilikom prvog otkrivanja podataka o ličnosti, ako je predviđeno otkrivanje podataka o ličnosti drugom primaocu.

• Ukoliko zaključujete ugovor o prevozu putnika u ime i za račun drugog lica, neophodno je da dostavite saglasnost tog lica, tj. punomoćje kojim Vas ovlašćuje da izvršite navedenu radnju.

3. PRISTANAK ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa članom 15. Zakona,

DAJEM SVOJ INFORMISAN, DOBROVOLJAN, ODREĐEN I NEDVOSMISLEN PRISTANAK ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU SLEDEĆIH PODATKA O LIČNOSTI KOJI SE ODNOSE NA MENE:

1. Ime i prezime – Pribavljanje ovih podataka je neophodno radi zaključenja ugovora i Vaše identifikacije pred avio-prevoziocem;

2. Datum rođenja, odnosno JMBG – Pribavljanje ovog podatka je neophodno radi zaključenja ugovora, provere navršenih godina starosti u skladu sa članom 15. Zakona i/ili odobravanja pomorske tarife;

3. Adresa prebivališta ili boravišta – Pribavljanje ovih podataka je neophodno radi zaključenja ugovora;

4. Broj pasoša i/ili lične karte, datum isticanja pasoša – Pribavljanje ovih podataka je neophodno radi zaključenja ugovora i identifikacije pred avio-prevoziocem;

5. Zemlja izdavanja pasoša – Pribavljanje ovog podataka je neophodno radi zaključenja ugovora sa licem koje nije državljanin Republike Srbije;

6. E-mail – Pribavljanje ovog podatka se zasniva na Vašem pristanku, npr. ako rezervišete avio-kartu ili želite da dobijete blagovremene i relevantne podatke o kupljenom putovanju od strane Hipnosa ili našeg poslovnog partnera.

7. Broj fiksnog i/ili mobilnog telefona - Pribavljanje ovog podatka se zasniva na Vašem pristanku, npr. ukoliko želite da dobijete blagovremene i relevantne podatke o kupljenom putovanju od strane Hipnosa ili našeg poslovnog partnera;

8. Broj platne kartice – Pribavljanje ovog podatka je neophodno radi zaključenja ugovora o prevozu, osim ako plaćate naše usluge u gotovini;

9. Broj pomorske knjižice za pomorce – Pribavljanje ovog podatka je neophodno radi zaključenja ugovora, ukoliko želite da ostvarite pravo na pomorsku tarifu za Vas i/ili Vašu porodicu;

10. Kopija ugovora pod kojim se putnik ukrcava na brod za pomorce - Pribavljanje ovog podatka je neophodno radi zaključenja ugovora, kao dokaz o statusu pomorca;

11. Naziv broda i zastava pod kojom plovi – Pribavljanje ovog podatka je neophodno radi zaključenja ugovora sa pomorcem, ukoliko želite da ostvarite pravo na pomorsku tarifu prilikom kupovine avio-karte;

12. Podatke o poslodavcu – Pribavljanje ovih podataka je neophodno radi zaključenja ugovora, npr. ako želite da ostvarite popust na kupovinu grupnih karata.

KUPOVINOM AVIO KARTE PREĆUTNO PRISTAJETE NA PRIMENU NAŠIH OPŠTIH USLOVA I NAŠE POLITIKE O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI.

OVAJ DOKUMENT U KOME JE SADRŽANA NAŠA POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI, LAKO JE SAZNATLJIV I DOSTUPAN NA NAŠEM ZVANIČNOM VEBSAJTU – www.hipnos.rs, DOK SE KOPIJA DOKUMENTA O POLITICI ZAŠTITE PODATKA O LIČNOSTI MOŽE IZDATI NA VAŠ ZAHTEV PRILIKOM KUPOVINE AVIO-KARTE.

- Lični podaci koje ste dostavili Hipnosu ne mogu se koristiti u bilo koje druge svrhe, osim u one koje su navedene u ovom dokumentu.

- Ovaj pristanak se odnosi i na svaku dalju nameravanu obradu u skladu sa navedenom svrhom od strane Hipnosa, odnosno, ugovornih korisnika podataka i od strane naših poslovnih partnera.

- Ukoliko Hipnos namerava da koristi Vaše podatke o ličnosti u druge svrhe za koje niste dali Vaš pristanak, i koje nisu predviđene ovim dokumentom, dužan je da pre započinjanja takve obrade pribavi Vašu saglasnost za svaku tačno određenu svrhu.

- U skladu sa članom 16. Zakona, maloletno lice koje je navršilo 15 godina može samo da daje pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti. Ukoliko maloletno lice nije navršilo 15 godina, pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo ili drugi zastupnik maloletnog lica, dok Hipnos preduzima sve razumne mere radi utvrđivanja da li je pristanak za maloletnika dalo ovlašćeno lice, imajući u vidu dostupne tehnologije.

- Hipnos ovim putem napominje da ne postoji automatizovani proces donošenja odluka (uključujući profilisanje) na osnovu Vaših ličnih podataka.

- U skladu sa članom 54. Zakona, smatramo da podaci o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo ne predstavljaju visok rizik za ugrožavanje prava i slobode fizičkih lica.

- Hipnos ne može da garantuje ili osigura poverljivost i bezbednost podataka koje šaljete elektronskom poštom, već to činite na sopstvenu odgovornost.

- Hipnos ne koristi „kolačiće“ (eng. cookies) na svom zvaničnom vebsajtu.

- Ako imate pitanja u vezi sa našom politikom o zaštiti podataka o ličnosti ili želite da (i) pristupite ili pregledate Vaše lične podatke ili saznate više o njima ili (ii) imate zahtev druge vrste u vezi sa Vašim podacima o ličnosti, molimo kontaktirajte sledeću osobu – Marko Savić, telefon +381 11 21 81 233

• Na sva ostala pitanja koja nisu uređena ovim dokumentom, primenjuje se Zakon i relevantni podzakonski akti.

• Naša politika zaštite podataka o ličnosti je podložna povremenim ažuriranjima i usaglašavanjima u skladu sa zakonskim i podzakonskim odredbama, sve u cilju unapređenja zaštite Vaših podataka o ličnosti. Stoga, preporučujemo Vam da posetite naš zvanični vebsajt radi blagovremenog i tačnog informisanja u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.