NAZIV PREDUZECA: HIPNOS PRIVREDNO DRUSTVO ZA TURIZAM I USLUGE DOO
SKRACENI NAZIV: HIPNOS D.o.o.
ULICA I BROJ: MARSALA BIRJUZOVA 47
POSTANSKI BROJ: 11000
MESTO: BEOGRAD
MATICNI BROJ: 7764880
SIFRA DELATNOSTI: 63300
PIB: 101824341
TELEFON: +381 11 2181233
FAX: +381 11 2628085
EMAIL: avio@hipnostravel.com
WEB: www.hipnos.rs


USLOVI  PREVOZA  PUTNIKA

HIPNOS doo  SAOPSTAVA U DUHU VAŽEĆIH PRAVNIH PROPISA DETALJNE USLOVE PREVOZA  PUTNIKA, PRTLJAGA I ROBE U AVIO SAOBRAĆAJU:

1. DEFINICIJA

HIPNOS doo - (IATA AGENT) - organizacija ovlašćena od strane IATA organizacije za prodaju avio prevoza drugim osobama ili organizacijama.

PREVOZNIK - preduzeće koje se brine za prevoz osoba, prtljaga, robe i pošte na temelju putnih karata i prtljažnih listova.

EMBARGO - zabrana avio prevoza putnika i prometa robe (ili određene vrste robe) na određeno vreme na linijama koje odredi prevoznik.

PIECE CONCEPT - otprema prtljaga prema broju komada koja važi na letovima do/iz SAD-a, Kanade I nekih delova Južne Amerike (prema propisima prevozioca).

IATA - International Air Transport Association - Međunarodno udruženje avio prevoznika.

KOMBINACIJA TARIFA - sastavljanje tarife pomoću kombinovanja dve ili više tarifa

TROŠKOVI PREVOZA - iznos naveden na putnoj karti ili na prtljažnom listu kao cena za avio prevoz putnika ili promet robe.

MESTO POLASKA - mesto na kome, u skladu s putnom kartom ili prtljažnim listom, počinje avio prevoz putnika i robe.

MESTO DOLASKA - mesto na kome se, u skladu s putnom kartom ili prtljažnim listom, završava avio prevoz putnika i robe.

PUTNA KARTA - putni i prtljažni list izdat putniku od strane prevoznika ili njegovog agenta na temelju kojeg se vrši prevoz putnika i njegovog prtljaga.

MEĐUNARODNI AVIO PREVOZ - avio prevoz putnika i promet robe koji započne/završi se u dve različite drzave.

NEPRAĆENO DETE - dete koje nije u pratnji osobe starije od 12 godina tokom putovanja avionom.

ČARTERSKI - NEREDOVNI PREVOZ - avio prevoz koji se obavlja mimo redovnog reda letenja pod specijalnim uslovima ugovorenim između avio prevozioca i putnicke agencije koja vrši zakup leta. Uslovi čarter prevoza su diskreciono pravo agencije koja vrši zakup leta.

NEPRAVILNOSTI U PREVOZU PUTNIKA – nepridržavanje propisanih pravila za prevoz putnika i  prometa robe.

RUČNI PRTLJAG – dozvoljena količina prtljaga koju putnik može poneti sa sobom u kabinu aviona. Ručni prtljag po svojim dimenzijama može biti dug maksimalno 56 cm, širok maksimalno 45 cm i dubok maksimalno 25 cm, dok zbir sve tri dimenzije može iznositi maksimalno 115 cm. Putnik sme imati uz sebe samo jedan komad ručnog prtljaga maksimalne težine 5 kg, ukoliko unutrašnjim propisima prevoznika nije drugačije određeno (avio prevoznik interno odredjuje dopunske uslove za ručni prtljag).

LOST AND FOUND – Aerodromska služba za pružanje usluge pronalaženja i dostave prtljaga čija dostava nije obavljena prema redu letenja putnika.

USLOVI UGOVORA O PREVOZU - uslovi pod kojima se odvija avio prevoz putnika, prtljaga i robe u skladu sa redom letenja.

ZEMALJSKI PREVOZ - prevoz putnika, prtljaga i robe koji se odvija između gradskih terminala i polazne avio luke ili prevoz putnika autobusima ili vozom u slučaju rešavanja nepravilnosti u avio prevozu.

REDOVNI PREVOZ - avio prevoz koji se odvija prema redu letenja.

PREDVIĐENO VREME ODLASKA - vreme koje je predviđeno kao vreme polaska aviona prema redu letenja.

PREDVIĐENO VREME DOLASKA - očekivano vreme sletanja aviona prema redu letenja.

VIŠAK PRTLJAGA - prtljag koji svojom težinom prekoračuje dozvoljenu težinu prtljaga ili dozvoljeni broj komada prtljaga u PC (piece concept). Naknadu za prekoračenu težinu prtljaga određuje avio prevoznik.

REKLAMACIJA - pismena molba upućena avio prevozniku za nadoknadu usled nepridržavanja ugovora o prevozu od strane avio prevoznika.

POTVRDA REZERVACIJE - ponovno potvrđivanje već obezbedjenog (rezervisanog) mesta u avionu. Putnik je dužan da izvrši potvrdu rezervacije neposredno pred put.

REZERVACIJA – obezbeđivanje (rezervisanje) mesta u avionu za putnike, višak prtljaga ili smeštajnog kapaciteta za robu.

ŠTETA NA PRTLJAGU I NA ROBI - OŠTEĆENJE PRTLJAGA/ROBE - promena izgleda prtljaga/robe pod uticajem fizičkog ili hemijskog delovanja, u slučaju kad je prtljag/roba sasvim obezvređena, NEPOTPUN PRTLJAG/ROBA - promena izgleda prtljaga/robe, u slučaju kad do mesta dolaska stigne samo deo pošiljke robe.

TRANSFER - mesto koje je na putnoj karti/prtljažnom listu označeno kao tačka na kojoj putnik prelazi s jedne linije na drugu liniju istog ili različitog prevoznika, ili na kojem se predaje roba s jedne na drugu liniju istog ili različitog prevoznika.

TRANZIT- mesto koje nije navedeno na putnoj karti/prtljažnom listu u rubrici u kojoj je označen smer puta.

VARŠAVSKA KONVENCIJA - Konvencija o ujednačavanju nekoliko pravila o međunarodnom avio prevozu, potpisana u Varšavi 12. 10. 1929.

PREDAT PRTLJAG - prtljag koji je tokom leta smešten u prtljažnom prostoru aviona i označen je na putnoj karti putnika.

POŠILJKA - jedan ili nekoliko komada robe koje prima prevoznik/agent u avio prevoz od jednog pošiljaoca u jednom mestu na jedan prtljažni list i koji je predat jednom primaocu u jednom mestu dolaska.

POTVRDA O PLAĆENOM PREVOZU  - pismena potvrda da je osoba na određenom mestu platila troškove prevoza za drugu osobu na drugom mestu.

IZJAVA O KONVERZIJI - All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site

 
I. Detaljni uslovi prevoza za putnike i prtljag u avio prevozu
 
2. PODRUČJE PRIMENE
1. Opšti uslovi

Uslovi prevoza za putnike, prtljag i robu (dalje u tekstu samo kao "Uslovi") odnose se na ukupni redovni i neredovni unutrašnji i međunarodni prevoz putnika, prtljaga i robe, koji vrši prevoznik, uključujući i službe povezane s tim prometom i prevozom, kao i proces kupovanja putničke karte kod IATA agenta. 

2. Besplatan promet ili prevoz

Ako je reč o prometu ili prevozu koji se vrši besplatno, prevoznik ima pravo u potpunosti ili delimično isključiti vaznost ovih Uslova.

3. PUTNA KARTA
1. Opšte dredbe

Prevoznik neće omogućiti prevoz osobi koja nema važeću putnu kartu. Putna karta nije prenosiva. Putnik je dužan da na zahtev prevoznika ili drugih nadležnih organa pokaže putnu kartu i preda odgovarajuće kupone za let. Kuponi za let moraju biti iskorišćeni u redosledu navedenom na kuponu putne karte. Sve vreme putovanja putnik mora imati uz sebe putnu kartu sa svim kuponima za let koje još nije predao prevozniku ili potvrdu prevoznika koja zamenjuje taj kupon. U slučaju tzv. elektronske putne karte važe posebna pravila prevoznika.

2. Neispravnost putne karte

Prevoznik ima pravo da uskrati putniku prevoz u slučaju da su podaci menjani na putnoj karti nakon originalnog izdavanja.

3. Valjanost putne karte

Putna karta omogućava putniku prevoz od mesta polaska do mesta dolaska u skladu sa rutom i tarifom navedenoj u putnoj karti. Ukoliko uslovima primenjive tarife nije određen kraći rok, putna karta je važeća za prevoz u periodu od jedne godine od dana kad je počelo putovanje, a ako nije iskorišćen ni jedan od kupona za let, jednu godinu od izdavanja putne karte. Svaki kupon za let biće prihvaćen za dan i let za koje je mesto bilo rezervisano. Ako se izda putna karta bez naznačenog dana leta, putniku će osigurati mesto isključivo prema raspolozivim mogućnostima traženog leta. Ako prevoznik ne može osigurati putniku ranije rezervisano mesto u avionu ili ako dođe do otkazivanja leta u razdoblju vrednosti putne karte, produžiće se važnost putne karte do roka kad prevoznik bude u mogućnosti da ostvari prevoz.

4. Gubitak ili otuđivanje putne karte

U slučaju kad putnik utvrdi da je izgubio putnu kartu ili mu je ona otuđena, u zamenu za izgubljenu ili otuđenu putnu kartu može mu biti izdat duplikat originalne putne karte. 

4. PREKID LETA   

Prekid leta je moguć samo ako to omogućuju uslovi tarife.

5. TARIFE
1. Opšte odredbe  

Za prevoz, na koji se odnose ovi Uslovi, primenjive su tarife koje je odredio prevoznik kao važeće na dan plaćanja cene putne karte.

Putna karta izdata uz posebnu tarifu može biti upotrebljena isključivo pod uslovima određenim za tu tarifu. Bilo kakva promena smera ili datuma poletanja može značiti promenu tarife.

2. Plaćanje tarife

Troškovi tarife nadoknađuju se gotovinski ili negotovinskim plaćanjem prema kursu koji odredi IATA agent.

3. Ostale takse i nadoknade

Putnik je obvezan, osim tarife, da plati sve takse i nadoknade koje su važeće u avio prevozu, a koje su ustanovili ili nametnuli ovlašćeni državni organi. Putnik je dužan da se informiše o mogućim izuzecima, kada se taksa za prevoz naplaćuje u mestu polaska. Taksa za rezervaciju i izdavanje avio karata su nerefundabilni. 

6. REZERVACIJE
1. Opšte odredbe

Putnik koji ima putnu kartu ili kupon za let na kojem nije naveden datum leta, ili koji traži promenu datuma leta, nema pravo unapred rezervisati mesto. Rezervacije su besplatne, mogu se praviti i otkazivati bez troškova. Za pristup on line rezervaciji avio karte nisu potrebne kreditne kartice kartice kao kod low cost prevozilaca! Ukoliko napravite više od jedne rezervacije za istog putnika na istoj relaciji i u istim terminima leta sistem će sve rezervacije automatski prepoznati i otkazati. Kada se rezervacija napravi može se menjati i korigovati pozivom na telefon 0112181-233 ili slanjem zahteva na avio@hipnostravel.com, shodno pravilima i zeljam oko izmene koje avio kompanija propisala. Kada napravite rezervaciju dobićete od nas elektronske poruku-emil sa potvrdom rezervacije i sa detaljnim uslovima i rokom kupovine za vašu avio kartu. Prikazana cena obuhvata: prevoz putnika, aerodromske takse i uslugu izdavanja avio karte u objedinjenom iznosu.Nema skrivenih troskova bez obzira na vrstu placanja. Cena je garantovana na dan rezervisanja, a zbog svakodnevne promene kursa EUR,kao i diskrecionog prava avio kompanije da izvrsi : promenu tarife/taksi ili uslova izabrane tarife.Agencija u tom smislu nije u mogucnosti da klijentu garantuje predhodnu ponudu ukoliko je iz predhodnih razloga doslo do izmene pravila tarife od starne avio kompanije.Samo uplacena i izdata avio karta zadrzava svoje uslove u trenutku kupovine. Kada kupite karte one podležu pravilima u slucaju naknadnih izmena vec izdate avio karte,koja se razlikuju za svaku kartu/kompaniju/tarifu. Pravila avio karata formira avio kompanija- prevozilac, bilo da je reč o promenama ili otkazivanju avio karata.Agencija je tu da posreduje u primeni istih i da na zahtev klijenta da objasnjenje. S obzirtom da Hipnos,vrsi posredovanje u ugovoru prevoza putnika i avio kompanije shodno propisanim pravilima i regulativama, zelimo da Vam ukazemo i u tehnickom smislu moguc nepredvidjeni prekidi elektronskih veza sa bazama-serverima avio kompanija i naseg servera preko koga Vi radite rezervaciju on line.Vrlo retko se to desi u praksi (tako zvani pad servera sistema za rezervacije),ali ukoliko dodje do takve situacije, mi cemo preduzeti u okviru svojih tehnickih i profesionalnih mogucnosti sve sto je do nas da se potvrdjen i dobijena rezervacija u trenutku rezervisanja odrzi prema Vasem izboru. Ukoliko se tako nesto desi postoji zapis na serveru rezervacionog sistema : tehnicki dokaz kroz istoriju Vase rezervaciije koji ukazuje na takvu eventualnost.U takvim slucajemo Vas molimo za maksimalnu kooperativnost i razumevanju,jer je to deo sasvim tehnickog karaktera koji pevazilazi nase moci kontrole,ali cemo uciniti sve da po Vas kao putnika to na najbolji moguci nacin otklonimo ili ublazimo nudeci Vam alternativu za izabranu rezervaciju ili ponudu avio kompanije s kojom je doslo do takvog tehnickog probelam u datom trenutku. Ovo se odnosi samo u slucaju promene od momenta rezervisnja on line i trenutka izdavnja avio karte.Ukoliko se to desio nakon izdavanja avio karte,odgovornost prema putniku preuzima avio kompanija i u skladu i dogovoru sa putnikom trazi opciju kojom zapocetu ugovor o prevozu putnika biti realizovan do kraja.

2. Uslovi za rezervisanje mesta

Rezervaciju mesta za određeni let sprovodi ovlašćeni agent. Rezervacija mesta je neobavezujuća dok agent/prevoznik ne izda valjanu putnu kartu, "Nalog o nadoknadi" (MCO) ili "Obaveštenje o unapred plaćenoj tarifi" (PTA) s navođenjem rezervisanog mesta. Agent ima pravo da otkaže rezervaciju bez prethodnog obaveštavanja ukoliko putnik do roka koji je odredio agent ne kupi putnu kartu. U slučaju plaćanja bankovnim transferom, novac na račun IATA agenta mora biti dostavljen blagovremeno (pre isteka maksimalnog roka za izdavanje putne karte).

3. Dodeljivanje mesta u avionu

Prevoznik se ne može iz sigurnosnih ili operativnih razloga obavezati da će putniku u avionu biti dodeljeno traženo mesto. Ako se putnik ne ukrca u određenom roku, ako nema sva potrebna dokumenta ili ako nije u mogućnosti da obavi let, prevoznik ima pravo da otkaže rezervisano mesto.

4. Otkazivanje rezervacije

Za neiskorišćenost ili otkazivanje rezervisanog mesta naplaćuje se određena naknada pod uslovima koje je odredila avio kompanija shodno uslovima tarife. U interesu je putnika da se informiše o uslovima tarife pre izdavanja putne karte.

5. Potvrda rezervacije

Prevoznik ima pravo da na određenim linijama zahteva potvrdu rezervacije. Ako to putnik ne učini do određenog roka, prevoznik ima pravo da otkaze rezervaciju.

7. DUŽNOSTI PUTNIKA U AVIO SAOBRAĆAJU

1. Putnik je dužan pre kupovine putne karte i ukrcavanja u avion na zahtev zaposlenog IATA agenta ili prevoznika ili državnih organa da dokaže svoj identitet i priloži odgovarajuće putne dokumente.

2. Prilikom kupovine putne karte putnik je dužan da obavesti avio prevoznika posredstvom IATA agenta o svojim zdravstvenim problemima, koji bi mogli otežati njegov prevoz ili negativno uticati na tok leta.

3. Putnik je dužan da se podvrgne sigurnosnom pregledu koji uključuje njegov predat i rucni prtljag.

4. Prema važećim međunarodnim propisima putnik u svom ručnom prtljagu ne sme nositi oružje, municiju, noževe, igračke koje odgovaraju stvarnom oružju (npr. pištolji, granate) te ostale predmete slične prirode. Ti predmeti moraju biti spakovani u predati prtljag po posebnoj proceduri. Prevoznik se odriče bilo kakve odgovornosti za čuvanje tih predmeta. Predmeti opasne prirode (eksplozivi i municija, goriva, kompresovani  gasovi, otrovi ili toksični i zarazni materijali, oksidirajuće stvari, radioaktivni materijal, magnetski materijal i ostala opasna roba) moguće je prevoziti samo pod posebnim uslovima prevoza.

5. Putnik je dužan da  poštuje pravila avio prevoza i da se pridržava upozorenja prevoznika koja se tiču pre svega:

- ukrcavanja,  okupljanja i kretanja u prostorijama za putnike,

- ulaska i izlaska iz aviona,

- odlaganje odeće i ručnog prtljaga u avion.

6. Putnik ne sme svojim ponašanjem da ugrožava sigurnost i odvijanje avio prevoza, da smeta i uznemirava ostale putnike ili bude razlog za njihovu tužbu, da sprečava pravilno obavljanje dužnosti posade aviona i da oštećuje imovinu prevoznika ili putnika.

 7. Putnik je, takođe, dužan da:

- pristupi mestu ukrcavanja i izvršenju svih traženih formalnosti i  procedura na vreme, ne kasnije od vremena koje je odredio prevoznik. Putniku se preporučuje da se o tome raspita kod prevoznika ili njegovog ovlašćenog agenta,

- na poziv posade aviona ili na znak na svetlećem panelu prilikom poletanja ili sletanja, odnosno tokom leta, priveže sigurnosni pojas,

- na traženje posade aviona, premesti se na određeno sedište, ako je to potrebno iz operativnih razloga,

- pridržava se  naloga o zabrani pušenja u avionu. Kršenje zabrane može biti kažnjeno novčanom kaznom,

- tokom leta ne koristi određene elektronske uređaje i uređaje koji svojim radom mogu negativno uticati na funkcionisanje i rad elektronskih uređaja i aparata aviona. Kršenje zabrane može biti kažnjeno novčanom kaznom,

- podvrgne se prvoj pomoći ako se tokom leta pojave zdravstveni problemi, obavesti osoblje o ličnim i zdravstvenim podacima i podvrgne se lekarskom pregledu,

- nadoknadi prevozniku sve naknade za štetu koju je uzrokovao ili počinio svojim nedoličnim ponašanjem (npr. uništavanje unutrašnjosti aviona, ilegalni prevoz opasnih životinja, stvari itd.),

- tokom leta pridržava se pravila kapetana i posade aviona,

- podvrgne se propisanom sigurnosnom pregledu koji obavljaju organi državne sluzbe ili ovlašćene organizacije,

- prilagodi svoju odeću i spoljašnji izgled tako da odgovara standardima avio prevoza.

 

8. DUŽNOSTI PREVOZNIKA U AVIO SAOBRAĆAJU  

1. Prevoznik je dužan  da osigura da putnici budu upoznati sa smeštajem i načinom korišćenja:

a) sigurnosnih pojaseva,

b) izlaza u slučaju nužde i uređaja koji su predviđeni za zajedničku upotrebu,

c) prsluka za spasavanje i maski za kiseonik, kada je korištenje tih sredstava propisano za putnike,

d) ostalih uređaja u slučaju nužde, predviđenih za individualnu upotrebu.

2. Putnici moraju biti upoznati s pravilom o zabrani pušenja i korišcenja elektronskih uređaja, u avionu kao i kršenja propisa zbog kojih mogu biti kažnjeni novčanom kaznom.

3. Ukoliko se javi potreba, prevoznik je dužan upoznati putnike s postupcima u slučaju nužde koji odgovaraju daljoj situaciji.

4. Prevoznik je dužan osigurati mogućnost da putnici koriste sigurnosne pojaseve prilikom uzletanja, sletanja, pojave turbulencije i u bilo kojem drugom slučaju na poziv kapetana aviona, te je dužan upoznati putnike o mestu njihovog položaja u avionu

. USKRAĆIVANJE I OGRANIČAVANJE PREVOZA

1. Opšte odredbe

Prevoznik može da uskrati prevoz putnika:

a) ukoliko to zahtevaju propisi prevoznika u vezi sa samim izvođenjem leta,

b) ukoliko dođe  do kršenja propisa važećih za zemlju iz koje avion poleće, u koju sleće ili kroz koju samo prolazi, od strane putnika,

c) ukoliko putnik boluje od zarazne bolesti, koju je dužan unapred prijaviti, ukoliko boluje od teške bolesti i ne može se sam brinuti za svoje psihičko i fizičko stanje, a  nema sa sobom pratnju koja mu može pružiti potrebnu pomoć,

d) ukoliko putnik narušava svojim ponašanjem sigurnost prevoza ili javni red i mir, ili ako nije prikladno odeven,

e)  ukoliko dođe do kršenja bilo koje od dužnosti navedenih u članu 7.

2. Pravo putnika na nadoknadu

Putniku, kojem je bio uskraćen i ograničen prevoz u skladu sa stavom 1.a) prethodne odredbe, može se kao naknada za nerealizovani let vratiti tarifa ili njen približni deo koji se odnosi na neostvareni deo leta, ili mu se može ponuditi alternativni prevoz drugim avionom ili drugom vrstom prevoza. Ako je putnik izuzet iz prevoza iz drugih razloga, od naknade za nerealizovani let odbija se taxa određena članom 6. , stav 4. ovih Uslova ukoliko prevozilac ne zahteva drugačiju primenu pravila refundacije troškova.

 
 

10. PREVOZ PUTNIKA SA SPECIJALNIM POTREBAMA I  NEPRAĆENE DECE

1. Prevoz putnika sa specijalnim potrebama

Prevoz putnika, kome bi, s obzirom na njegovo fizičko, psihičko stanje ili starost, prilikom avio prevoza moglo biti ugroženo zdravlje ili načinjena neka druga šteta, sprovodi se uz uslov da prevoznik ne snosi odgovornost za moguće povrede, bolest ili drugu štetu, uključujući i smrt putnika ili štetu nastalu na stvarima koje taj putnik ima uz sebe ako takav kvar ili šteta nastanu kao posledica prevoza. Prilikom prevoza bolesnih osoba i trudnica (maksimalno do 34. nedelje trudnoće) potrebno je priložiti na propisanom obrascu lekarsku potvrdu kojom se potvrđuje da je putnik sposoban uključiti se u avio prevoz. Putnik je dužan da navedeni obrazac podigne prilikom kupovine putne karte. Prevoz trudnica od 34. nedelje trudnoće nadalje sprovodi se isključivo na sopstveni rizik majke i deteta i avio prevoznik se odriče bilo kakve odgovornosti. Prevoznik ima pravo da odbije prevoz trudnice u tom slučaju. U slučaju nagle smrti putnika za vreme leta njegovo telo će biti iskrcano iz aviona na najblizi aerodrom i prema protokolu predato kompetentnim lokalnim organima na dalje čuvanje i omogućavanje naknadnog prevoza.

2. Nepraćena deca

Deca od 8 do 12 godina starosti mogu putovati sama jedino uz pretpostavku da su na mesto polaska stigla u pratnji odrasle osobe od koje prevoznik mora dobiti pisanu izjavu na propisanom obrascu kojom se potvrđuje da će druga odrasla osoba dočekati dete na mestu dolaska. Obrasci se mogu dobiti od IATA agenta. Prevoznik može zahtevati da se starost deteta pouzdano utvrdi. Nepraćena deca mlađa od 8 godina mogu biti uključena u prevoz samo u posebnim uslovima koje je odredio prevoznik. O tim uslovima putnike obaveštava IATA agent.   

11. PRTLJAG

1. Opste odredbe

Prtljag se prevozi kao predat i nepredat (ručni prtljag). Putnik ima pravo na besplatan prevoz prtljaga prema sledećim odredbama ovih Uslova.

2. Predat  prtljag

Kao predat prtljag primaju se dobro zatvoreni i zaključani koferi ili drugi prtljag koji se može čvrsto zatvoriti. Uz saglasnost prevoznika, u prevoz mogu biti uključeni takođe i drugi predmeti. Za prtljag koj putnik preda prevozniku (predat prtljag), putniku se kao potvrda o preuzimanju izdaje prtljažni identifikacioni privezak (tag), koji je putnik dužan da sačuva u slučaju reklamacije. Kao predat prtljag moguće je takođe prevoziti životne namirnice i male životinje, prema propisima koje odredi prevoznik. Svaki komad prtljaga koji putnik želi da preda mora biti označen sa spoljašnje i unutrašnje strane identifikacionom oznakom na kojoj stoji putnikovo ime i njegova kontakt adresa u mestu dolaska (na primer adresa hotela). Ime naznačeno na toj oznaci mora odgovarati podacima na putnoj karti i ostalim putnim ispravama. Prtljag, uključujući i onaj sa zip zatvaračem, mora biti zatvoren, kako tokom prevoza ne bi došlo do  otvaranja. Prevoznik ne odgovara za prtljag koji odmah nakon sletanja nije preuzet. Predat  prtljag se prevozi u skladišnom prostoru aviona kojim putuje putnik. Ako takav prevoz nije moguć, ostvariće se najbližom mogućom vezom.

Prevoz prtljaga i stvari, koje bi mogle ugroziti sigurnost leta, osoba ili imovine, prtljaga i stvari, koje bi prilikom avio prevoza mogle biti znatno oštećene ili su neprikladno zapakovane, prevoznik može isključiti iz prevoza pre poletanja ili bilo kada tokom puta.

Prilikom putovanja do/iz SAD-a, teritorija SAD-a i Kanade, odrasla osoba u klasi C (poslovna) ima pravo na besplatan prevoz dva komada predatog prtljaga, kod koje zbir triju dimenzija svakog od komada prtljaga ne prelazi 158 cm, a težina svakog od njih ne prelazi 23 kg. U klasi Y (ekonomska) odrasla osoba ima pravo na besplatan prevoz jednog komada predatog prtljaga kod koje zbir tri dimenzija komada prtljaga ne prelazi 158 cm, a težina svakog od komada prtljaga ne prelazi 23 kg. Deca do 2 godine starosti imaju pravo na prevoz jednog komada prtljaga zbir čijih dimenzija ne prelazi 115 cm, te pravo na prevoz sastavljenih dečjih kolica.

Na ostalim linijama, odrasle osobe imaju pravo na besplatan prevoz predatog prtljaga koji u klasi C (poslovna) ne prelazi težinu od 30 kg, a u klasi Y (ekonomska) 23 kg. Deca do 2 godine starosti (koja nemaju pravo na vlastito sedište) imaju pravo na besplatan prevoz predatog prtljaga koji svojom težinom ne prelazi 10 kg, te pravo na prevoz sastavljenih dečjih kolica i hrane za vreme leta. Djeca od 2 do 12 godina starosti imaju pravo na besplatan prevoz predatog prtljaga u istom obimu kao i odrasle osobe.

3. Nepredat  prtljag (ručni prtljag)

Ručni prtljag koji  putnik može poneti sa sobom u avion određen je dimenzijama: maksimalna dužina 56 cm, maksimalna širina 45 cm te maksimalna dubina 25 cm, dok njihov zbir maksimalno iznosi 115 cm. Putnik sme imati uz sebe samo jedan komad ručnog prtljaga maksimalne težine 5 kg, ukoliko to nije drukčije određeno unutrašnjim propisima prevoznika. Prevoznik ima pravo provere težine i dimenzija ručnog prtljaga.    

Besplatno se prevoze u kabini aviona dole navedeni predmeti za ličnu upotrebu, koje putnik ima uz sebe i sam ih čuva:

- mala ženska torbica

- kaput, šal ili pokrivač

- kišobran ili štap

- fotoaparat, videokamera, dvogled, mali prenosni računar-lap top ili mobilni telefon

- korpa za dete i hranu za dete tokom leta

- naočare i ortopedska pomagala za invalidne putnike

4. Posebna vrsta prtljaga

Isključivo uz prethodnu saglasnost prevoznika i pod uslovima koje je odredio prevoznik moguće je prevoziti:

a) žive životinje, uključujući ptice i gmizavce (prevoz se sprovodi na odgovornost putnika, te samo na onim mestima u kojima je to važećim propisima dopušteno).

Prevoz se sprovodi:

- u putničkom delu aviona (u kabini) ili u skladišnom prostoru

- kao roba, vidi član 17., stav 5. Uslova.

Besplatno se, pored navedenog, u kabini aviona može prevoziti pas ako prati osobu oštećenog vida ili sluha, te pas namenjen za zaštitu ljudskih života. Psi moraju biti opremljeni povodcem, brnjicom, potvrdom o vakcinaciji i drugom traženom dokumentacijom.

b) prevoz oružja i municije:

oružje svih vrsta može biti primljeno na avio  prevoz samo na onim mestima u kojima je to važećim propisima dopušteno. Oružje mora biti nenapunjeno, zakočeno i smešteno isključivo u skladišnom prostoru aviona. Municija, koja je svojim svojstvima eksplozivna, spada u tzv. opasni teret i može se prevoziti prema uslovima navedenima u IATA priručniku za prevoz opasnog tereta.          

c) prevoz diplomatskog prtljaga dopušten je diplomatskim kuririma u putničkoj kabini aviona.

Besplatno se, takođe, prevozi  potpuno sastavljeno vozilo za invalidne osobe.

5. Višak prtljaga

Pri korišcenju tzv. komadnog sisitema prevoza prtljaga do/iz SAD-a, teritorija SAD-a i Kanade, za svaki komad prtljaga viška ili za prekoračenje veličine ili težine prtljaga plaća se fiksno utvrđena nadoknada određena prema mestu dolaska.

Prtljag na ostalim linijama, koji ima težinu veću od dozvoljene, biće prevezen prema kapacitetu- mogućnostima prevoznika i za njega se obračunava tarifa prema težini određenoj nadoknadom za 1 kg na osnovi tarife prevoznika primenljivog cenovnika u tu svrhu(svaki prevozilac ima svoje propise:primer 1% Prve ili buissnes class tarife za svaki kilogaram)

6. Udruživanje težine prtljaga

Ako dva ili više putnika koji zajedno putuju do istog mesta istim avionom predaju na ukrcaj svoj prtljag u isto vreme i na istom mestu, biće im dopuštena zjednicka težina prtljaga, koja odgovara zbiru dopuštene slobodne težine prtljaga tih putnika.

7. Pregled prtljaga

Prevoznik se može uz prisutnost putnika uveriti u sadržaj njegovog prtljaga. Ako je putnik odsutan, prevoznik ima pravo da uz prisutnost barem jednog svedoka, koji nije zaposlen kod prevoznika, otvorit prtljag putnika,i ako ustanovi da sadrži predmete kojima se uskraćuje prevoz ili prevoz kojih zahteva posebni režim.

8. Nepraćen prtljag

Prevoz nepraćenog prtljaga vrši se po posebnim propisima prevoznika.

 

9. Prtljag s prijavljenom vrednošću

Putnik ima mogućnost da prijavi vrednost predatog prtljaga veći nego sto je vrednost odgovornosti avio prevoznika pod pretpostavkom da je prevoznik odredio tarifne uslove u tom slučaju.

10. Preuzimanje predatog prtljaga

a) putnik je dužan da preuzme svoj prtljag odmah po sletanju, 

b) prtljag može preuzeti jedino vlasnik prtljažnog lista i identifikacionog priveska. Prevoznik nije dužan da proverava da li je vlasnik prtljažnog lista i identifikacionog priveska preuzeo prtljag i ne odgovara za gubitak, štetu, ili druge troškove koji bi nastali putniku s tim u vezi,

c) oštećenje, neizdavanje ili gubitak prtljaga nužno je prijaviti odmah prilikom preuzimanja prtljaga prevozniku, koji je dužan da sastavi zapisnik o tome. Inače se pretpostavlja da je prtljag bio predat u ispravnom stanju,

d) prilikom kasnijeg prijavljivanja štete putnik mora dokazati uzročnu vezu između prijavljene štete i pripadajućeg prevoza.

12. RED LETENJA 

1. Red letenja

Prevoznik će nastojati, uz maksimalan trud, da preveze putnika i njegov prtljag u skladu s redom letenja koji je na snazi na dan putovanja. Redovi letenja mogu biti promenjeni bez prethodnog obavestenja. Prevoznik ne odgovara za neposredne i posredne štete.

2. Nepravilnosti u avio prevozu

a) iz ličnih razloga koji ne zavise od prevoznika (iz razloga tzv. "više sile", na primer vremenskih uslova, tehničkih razloga koji nisu greška prevoznika, u slučaju rata, štrajka organizacija koje vrše službu prevoza i sl.) prevoznik može odložiti, otkazati, ukinuti, preusmeriti let, promeniti vrstu aviona ili predati zastupništvo drugom prevozniku, a da ne snosi dalju odgovornost, osim dužnosti osiguravanja prevoza drugim avionom ili drugim prevoznim sredstvima ili vraćanja plaćene tarife.

b) ako je let odložen, ako kasni ili je otkazan ili je promenjena vrsta aviona u okolnostima koje su nastale kao greška prevoznika, a prevoznik nije u mogućnosti da osigura unapred potvrđeno mesto, putnik se ne može iskrcati na unapred utvrđenom ili konačnom odredištu, ili ako okolnosti uticu na to da putnik zakasni na vezani let, prevoznik je dužan:

- prevesti putnika nekom drugom redovnom linijom na kojoj ima slobodnih mesta ili

- preusmeriti putnika do konačnog odredišta označenog na putnoj karti svojim redovnim letom ili letom nekog drugog prevoznika ili osigurati za putnika zemaljski prevoz. Ukoliko troškovi za takse, troškovi plaćanja za višak prtljaga i ostale usluge povezane s promenom puta prekorače vrednost plaćene cene putne karte ili njenog dela, prevoznik neće od putnika zahtevati dodatne takse ili ostale naknade i platiće putniku razliku ukoliko su takse i naknade za promenjen smer niže od onih koje je putnik platio ili će

- vratiti takse u skladu sa odredbom člana 13. navedenih Uslova te neće imati prema putniku nikakve dalje odgovornosti,

- omogućiti putniku s potvrđenom rezervacijom, kojem je bio uskraćen ukrcaj u avion iz razloga nedostatka mesta u avionu, odgovarajuću naknadu određenu propisima prevoznika.

c) prevoznik ne snosi odgovornost za greške i propuste u redovima letenja ili drugim informacijama dobijenih od zaposlenih ili agenata prevoznika o vremenu polaska ili dolaska te o prometu aviona, s izuzetkom u slučajevima kad je prevoznik svestan da će svojim ponašanjem ili propustom uzrokovati štetu.

13. REFUNDACIJA   

1. Opšte odredbe

Vraćanje tarife ili refundacija se vrši u skladu s primenjivim pravilima o  tarifi. Refundaciju obavlja isključivo IATA agent koji je i izdao putnu kartu. Putnik je dužan, u sopstvenom interesu, da se raspita o tarifama pre kupovine putne karte. 

Pri povraćaju tarife pridržavaće se načina plaćanja. Agent IATA može zahtevati da osoba koja traži vraćanje tarife preda pismenu molbu.

U slučaju da prevoznik ne može da ispuni uslove prevoza određene ugovorom o prevozu, ili kada putnik traži promenu nekih od uslova prevoza, agent IATA ima pravo da, na osnovu dogovora s prevoznikom, ponudi putniku nadoknadu za neiskorišćenu putnu kartu ili njen deo. Vraćena tarifa biće plaćena ovlašćenoj osobi samo ukoliko preda prevozniku putnu kartu sa neiskorišćenim kuponima za let, i boarding kartom.

Agent IATA pružiće nadoknadu ili osobi čije je ime navedeno na putnoj karti ili osobi koja je platila putnu kartu, a o tome pruži dokaz.

Povraćaj novca osobi koja je pružila potrebne dokaze o obavljenom plaćanju i neiskorišćenim kuponima za let, u smislu gore navedenih odredaba, smatra se valjanim i oslobađa agenta IATA bilo kakve odgovornosti ili daljih prava na novi povraćaj.

2. Vraćanje/refundacija tarife iz razloga za koje ne odgovara putnik

Pod vraćanjem tarife iz razloga za koje ne odgovara putnik smatra se vraćanje tarife putniku koji nije mogao obaviti let, za koji je imao kupljenu kartu, iz razloga za koje je odgovoran prevoznik uz visu silu oklonosti koje su onemoguclie uslugu prevoza.Visom silom se podrazumevaju:vremenske neprilike.vulkani.zdrastveni uslovi zemlje u koju se putuje,tehnicka nemogucnost prevozioca islicno.

Vraćanje se sprovodi:

a) ako put uopšte nije realizovan, vraća se tarifa u punoj visini,shodno obracunu po IATA pravilima I uslovima avio kompanije,obracunatim u BSP linku i u odobrenom iznosu.Agencija putniku prillaze na zahtev obracun iz BSP-a I na osnovu tog iznosa vrsi povracaj sredstava,

b) ako je realizovan deo puta, vraća se približan iznos tarife koja se odnosi na deo leta iz mesta na kojem je došlo do prekida leta do mesta dolaska koje je navedeno na putnoj karti. (Maksimalno je moguće vratiti vrednost jednog pravca na prekinutom delu puta).Obracun se obavlja po pravilu tarife za to predvidjenoj noti,a obracun I isplata putniku ,obavice se po BSP/IATA pravilima za refundacije putnog dokumenta.

Troskovi obracuna I refundacije avio karte,padaju na teret putnika. Agencija zadrzava parvo zadrzavanja za naplacenu uslugu za izdavanje karte kao svoj trosak u postpuku izdavanja/ili prilkiom refundacije avio karte.

c)Usluga rezervisanja,izdavanja,ili refundacije avio karte ostaje pravni osnov prihoda preduzeca i nije predmet refundacije u bilo kom slucaju zahteva putnika za povracajem tog iznosa.

d)Visa sila koja je usledila kao razlog da se ne obavi usluga prevoza ne podpada pod olaksavajucu okolnost u procesu refundacije,u smislu totalne refunacije,vec se iskljucivo promenjuju pravila avio kompanije sa upustvom za takve situacije.

3. Refundacija na zahtev putnika

Ako putnik zatraži refundaciju iz razloga koji nisu navedeni u stavu 2. ovog člana ili traži promenu putne karte ili drugog dokumenta, agent IATA ovlašćen je da pristupi naplati određenih nadoknada za usluge. Nadoknade se odnose na troskove /penale za zamenu karte usled neregularnih putnih dokumenata- isprava, prenosne naknade povezane sa izdavanjem i rezervacijama, poštanske i telekomunikacione troškove i troškove bankarskih provizija I kursnih razlika ,kao I za knjigovodstvene usluge povezane s tim.

a) u slučaju traženja refundacije za putnu kartu koja je u potpunosti neiskorišćena vratiće se iznos koji odgovara uslovima refundacije tarife koje je putnik platio,uz odbitke pripadajucih troskova obrade iste.

b) u slučaju traženja refundacije za putnu kartu koja je delimično iskorišcen razlici između plaćene tarife i tarife za putovanje za koje je putna karta već iskorišćena, ukoliko prevoznikovim odredbama nije drugačije određeno,će se iznos plaćene tarife, umanjen za nadoknadu za usluge refundacija se sprovodi prema sledećim stavkama:

a) izdavanja i pripadajuće takse po uslovima izdate tarife

c) prilikom traženja povraćaja novca za putni dokument koji nije putna karta, uvek se naplaćuje nadoknada za usluge,

d) prilikom traženja refundacije kod posebnih tipova tarifa za koje važe različiti uslovi refundiranja, prevoznik odlučuje o refundaciji u skladu s tim uslovima.IATA/BSP obracun je merodavan za obracunsku vrednost isplate putnika.

4. Refundacija za izgubljene ili otuđene putne karte

Ukoliko dođe do gubitka putnog dokumenta, agent IATA može na osnovu pisane molbe u roku od 2 meseca nakon predavanja te molbe:

- vratiti tarifu za izgubljeni dokument ili rezervni dokument, odgovarajuću tarifi za rezervnu putnu kartu, ukoliko su se ispunili svi uslovi tarife,

- izdati rezervni dokument.

Vraćena tarifa biće umanjena za iznos odgovarajuće nadoknade za usluge.

Prilikom gubitka, otuđenja ili krivotvorenja putne karte agent IATA može, na osnovu potvrde o gubitku dokumenta, sprovesti povraćaj umanjen za iznos odgovarajućih nadoknada za usluge pod navedjenim uslovima:

a) u slučaju da izgubljena putna karta ili njen deo nisu iskorišćeni, putnik ranije nije za njih ostvario povraćaj novca ili nije bila izdata kao duplikat,

b) osoba, kojoj se vraća novac, potpisaće agentu IATA izjavu da će mu platiti vraćeni iznos ako putnu kartu ili njen deo upotrebi druga osoba ili druga osoba dobije povraćaj novca za nju.

5. Rok za podnošenje molbe

Molbu za refundaciju za izgubljeni, neiskorišćeni ili delimično iskorišćeni dokument, ili njegov deo, treba podneti najkasnije 30 dana nakon isteka vrednosti dokumenta. 

6. Pravo odbijanja nadoknade

Agent IATA može odbiti nadoknadu:

a) nakon isteka valjanosti dokumenata i prekoračenja roka za podnošenje molbe,

b) ukoliko je povratna putna karta bila uslov za dozvolu ulaska u zemlju,

c) ukoliko je dokument registrovan u bazi sumnjivih dokumenata

7. Povraćaj sredstava po platnim karticama

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Hipnos Doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice

 
14. PUTNE FORMALNOSTI
1. Pasoši, vize i ostala dokumenta

a) putnik je dužan da obezbedi sva dokumenta i ispuni sve uslove za ulaz u zemlju i izlaz iz zemlje koje zahtevaju nadležni organi u zemljama iz kojih leti ili u koje leti, odnosno kroz koje je u tranzitu (pribavljanje vize).

b) agent IATA ne odgovara za štete ili izdatke koji su putniku nastali zbog nepridržavanja navedenih pravila-obaveza.

c) agent IATA je ovlašćen da proveri valjanost svih putnih dokumenata.

2. Odbijanje ulaska u zemlju i deportovanje

Putnik je dužan da plati tarifu ukoliko je prevozniku odlukom odgovarajućih organa naloženo da vrati putnika do mesta odakle je krenuo ili bilo gde drugde. Prevoznik može upotrebiti za naknadu te tarife neiskorišćene putne dokumente. Plaćena tarifa do mesta gde je putniku bio uskraćen ulazak u zemlju ili gde je došlo do njegovog izručenja neće biti nadoknađena od strane prevoznika.

3. Naknada troškova prevozniku

Putnik je dužan da, na zahtev prevoznika, nadoknadi sve troškove proizašle iz njegovog nepridržavanja propisima zemalja iz kojih leti, u koje leti, odnosno kroz koje je u tranzitu.

4. Carinska kontrola

Putnik je dužan da bude prisutan prilikom kontrole njegovog predatog ili ručnog prtljaga koju sprovode carinske ili druge službe. Prevoznik nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak načinjen putniku, koji je nastao kao posledica neispunjavanja tih uslova.

 

III. Zajedničke odredbe, odgovornost avio prevoznika u avio prevozu putnika, prtljaga i robe

21. UZASTOPNI PREVOZIOCI

Prevoz koji obavlja prevoznik i drugi prevoznici na temelju jedne putne karte ili uz nju spojenih  karata smatra se jednim prevozom.

Ako prevoz obavlja nekoliko prevoznika, svaki se od njih, koji prihvata putnike, prtljag ili robu, smatra ugovornom stranom ugovora o prevozu prema važećim međunarodnim sporazumima.

Prilikom takvog prevoza putnici ili njihovi zastupnici mogu pozivati na odgovornost isključivo prevoznika koji je izvršio prevoz tokom kojeg je došlo do događaja koji su rezultirali pravom za nadoknadu štete s izuzetkom slučajeva kada prvi prevoznik preuzme ugovorom odgovornost za čitavo putovanje.

Ako se radi o prtljagu ili robi, putnik ili pošiljalac  može pozivati na odgovornost prvog prevoznika, putnik ili primalac, ovlašćen za preuzimanje prtljaga ili robe može tražiti odštetu od posednjeg prevoznika, svaki od njih  može tražiti odštetu od prevoznika koji je izvršio prevoz prilikom kojeg je došlo do uništavanja, gubitka ili oštećenja prtljaga ili robe ili je došlo do kašnjenja. Ti su prevoznici zajednički i neraskidivo odgovorni prema putniku, pošiljaocu ili primaocu.

22. ODGOVORNOST PREVOZNIKA  

1. Opšta odgovornost prevoznika se sprovodi  u međunarodnom avio prevozu na osnovu Ugovora o ujednačavanju nekih pravila o međunarodnom avio prevozu tzv. Varšavskom konvencijom čl. 15/1935., u izmenama Haškog protokola čl. 15/1966. 

2. Ograničenje odgovornosti prevoznika

a) odgovornost prevoznika u duhu Varšavske konvencije dopunjene i izmenjene Haškim protokolom za štetu nastalu smrću ili ranjavanjem putnika ograničena je iznosom od 20.000, - USD, iznosom od 58.000, - USD (75.000, - USD uključujući pravne troškove) u duhu Montrealskog dogovora za letove do/iz/preko SAD-a i Kanade.

3. Odgovornost za štetu

a) prevoznik je odgovoran samo za štetu nastalu na sopstvenoj liniji. Prevoznik koji je izdao putnu kartu ili ukrcao prtljag na liniju drugog prevoznika, nastupa samo kao njegov agent.

Putnik ima, uprkos tome, pravo da traži odštetu, u slučaju predatog  prtljaga, od prvog ili poslednjeg prevoznika.

b) prevoznik ne odgovara za štetu prouzrokovanu na ručnom prtljagu ili drugim stvarima za čiju je brigu i čuvanje zadužen putnik, s izuzetkom slučajeva kad je šteta nastala krivicom prevoznika ili kad je putnik izgubio mogućnost da brine o svojom prtljagu. Ako je šteta nastala zajedničkom krivicom putnika i prevoznika, snosiće podeljenu odgovornost s obzirom na svoj deo odgovornosti u nastanku štete.

c) prevoznik je odgovoran do visine stvarne štete, najviše do granice ograničavanja njegove odgovornosti. Prevoznik ne odgovara za neposrednu štetu niti za izgubljenu dobit,

d) prevoznik je odgovoran za gubitak ili kašnjenje koje je nastalo u toku avio prevoza njegovom krivicom,

e) prevoznik nije odgovoran za bilo kakvu štetu, gubitak ili oštećenje koje je prouzrokovano prirodnim putem, smrću životinja ili ponašanjem životinja, kao što je ujedanje, udaranje, probadanje ili gušenje ili pogrešnim čuvanjem životinje, ili nemogućnosti da se životinje prilagode  različitim uslovima avio prevoza,

f ) prevoznik ne odgovara za štetu na lomljivim i krhkim predmetima ili lako kvarljivim stvarima, za gubitak novca, nakita, plemenitih metala, lekova, ključeva, videokamera, fotoaparata i drugih elektronskih uređaja, obveznica i vrednosnih papira ili ostalih vrednosti, poslovnih dokumenata, pasoša i drugih identifikacijskih isprava, koje su smeštene u putnikov predati prtljag, sa znanjem ili bez znanja prevoznika. Prevoznik nije odgovoran za oštećenje putnikovog prtljaga koji je uzrokovan sadržajem prtljaga,

g) u slučaju prevoza putnika čija je starost, psihičko i fizičko stanje takvo da je opasno ili rizično za tu osobu, prevoznik neće biti odgovoran za bilo kakvu bolest, povredu ili nesposobnost, uključujući i smrt ako je ta bolest, povreda, nesposobnost ili smrt posedica navedenog stanja takve osobe,

h) ograničavanje odgovornosti prevoznika odnosi se na sve zaposlene, agente i zastupnike prevoznika.

23. NAČIN I ROKOVI ZA REKLAMACIJU

1. Nastalu štetu po zdravlje, ručni prtljag i na ostalom ličnom vlasništvu putnik je dužan odmah da prijavi prevozniku, koji će o tom sastaviti zapisnik. Prilikom kasnijeg prijavljivanja štete putnik mora dokazati uzročnu vezu između prijavljene štete i pripadajućeg prevoza. U slučaju znatnijih povreda prevoznik je dužan da sam prijavi štetu.

2. Štetu na predatom prtljagu putnik mora odmah da reklamira kod prevoznika, najkasnije do 7 dana od preuzimanja prtljaga. Štetu na prevezenoj robi neophodno je reklamirati odmah, najkasnije do 14 dana od njenog preuzimanja. Prigovor za odgovornost za zakašnjenje treba predati u pisanom obliku u roku od dvadeset i jednog dana od dana kad je prtljag ili roba predata. Prilikom neisporuke robe potrebno je uputiti reklamaciju do 120 dana od dana izdavanja prtljažnog lista.

3. Pravo na nadoknadu štete nestaje po isteku 2 godine od dana sletanja u mesto odredišta ili od dana kad je prevoz prekinut.

4. Za informacije, reklamacije ili otkaze, možete da nas kontaktirate na:
ADRESA: MARSALA BIRJUZOVA 47, 11000 BEOGRAD
TELEFON: +381 11 2181233
EMAIL: avio@hipnostravel.com

24. ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA   

  U ime Hipnos doo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Hipnos Doo (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

25. ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI   

  Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

26. VAŽENJE I DELOTVORNOST   

  Ovi Uslovi stupaju na snagu 1. januara 2011. i primjenjuju se u svim poslovnicama HIPNOS-a.